index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Władze Gminy -> Rada Gminy -> Kompetencje Rady Gminy

 

 

 

Kompetencje Rady Gminy Ożarowice

 

 

Ustawowo radzie gminy przynależy władza stanowiąca i kontrolna. W ściśle wyznaczonych granicach prawa, w trakcie kolejnych posiedzeń sesji rada decyduje o najważniejszych sprawach dla gminy. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  do  właściwości  rady  gminy  należą  wszystkie sprawy pozostające

w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

 

             Do wyłącznej właściwości rady gminy należy :
1)   uchwalanie statutu miasta,
2)   ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie
      sprawozdań z jego działalności,
3)   powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu,

4)   uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowa-

      nie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5)   uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz

      miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6)   uchwalanie programów gospodarczych,
7)   ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników  mienia

      do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na  realizację zadań przez te

      jednostki,
8)   podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych

      ustawach,
9)   podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego    

      zarządu, dotyczących:
      a)   określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierża-
             wiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne
 nie stanowią inaczej;

             do czasu określenia zasad wójt  może dokonywać  tych  czynności wyłącznie za zgodą

             rady gminy,
      b)   emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
      c)   zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
      d)   ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych

            przez wójta  w roku budżetowym,
      e)   zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej

            granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
      f)    tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
      g)   określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
      h)   tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek

            organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
      i)    ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta  w roku

            budżetowym,
10)  określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązań,
11)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań:
      a)   z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji,
      b)   zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na

             podstawie  porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego,
12)  podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten

       cel odpowiedniego majątku,
12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i  regionalnymi

        innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń  społeczności lokalnych 

        i regionalnych,
13)  podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia

      pomników,
14)  nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
15)  stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji Józef Piernikarz 2010-02-25  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2010-02-25 10:44  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Henryka Garstka 2010-02-26 09:43  Historia zmian