index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Akty prawne -> Wykaz aktów prawa miejscowego -> Kadencja 2006-2010

 

 

Lp.

 

 

Numer

 

 

Data

 

 

Tytuł

 

Adnotacje / zmiany / utrata mocy obowiązywania

 

Nr Dz. Urz. Woj. Śl.  poz. data ogłoszenia

 

1.

 

II/11/2006

 

 

05.12.2006r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2007 rok

 

 

 

Nr 148, poz. 4574 z dnia 13.12.2006 r.

 

 

 

2.

 

II/12/2006

 

 

05.12.2006r.

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r dla celów wymiaru podatku rolnego za 2007 rok

 

 

Nr 148, poz. 4575 z dnia 13.12.2006 r.

 

 

3.

 

II/13/2006

 

05.12.2006r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice

 

 

Nr 148, poz. 4576 z dnia 13.12.2006 r.

 

 

4.

 

II/14/2006

 

05.12.2006r.

 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zna 2007 rok

 

 

 

Nr 148, poz. 4577 z dnia 13.12.2006 r.

 

 

5.

 

II/15/2006

 

05.12.2006r.

 

w sprawie podatku od posiadania psów na terenie Gminy Ożarowice na 2007 rok 

 

 

 

Nr 148, poz. 4578 z dnia 13.12.2006 r.

 

 

6.

 

II/16/2006

 

05.12.2006

 

w sprawie zwolnień w podatku leśnym

 

 

 

Nr 148, poz. 4579 z dnia 13.12.2006 r.

 

 

7.

 

II/17/2006

 

05.12.2006

 

w sprawie określenia  wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

.

Nr 148, poz. 4580 z dnia 13.12.2006 r.

 

 

8.

 

III/24/2006

 

28.12.2006

 

 

w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice”

 

 

Uchylona -rozstrzyg. nadzorcze Wojewody

Nr NP.-N-0911/82/R/

07 z dnia 6.02.1007r

9.

III/26/2006

28.12.2006

W sprawie poboru podatków rolnego,leśnego i od nieruchomosci w drodze inkaso, określenie inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobor podatkow stanowiących dochód gminy

 

 

Nr 5, poz. 162 z dnia 12.01.2007 r.

 

 

10.

 

III/30/2006

 

28.12.2006

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok

 

 

 

Nr 14, poz. 316 z dnia 31.01.2007 r.

 

 

11.

 

IV/37/2007

 

01.02.2007r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice dla terenów położonych w sołectwie Zendek w części północnej, ograniczonej od południa Potokiem Trzonia

 

Wycofano z publikacji – uchylona Uchwałą Nr VII/73/2007 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 31.05.2007r

 

 12.

 

IV/39/2007

 

01.02.2007r.

 

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania  nauczycieli

 

 

 

Nr 51, poz. 1108 z dnia 26.03.2007 r.-

Uchylono zapis  

§ 22

 

 13.

 

IV/45/2007

 

01.02.2007r.

 

w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy –Ordynacja podatkowa

 

 

 

Nr 51, poz. 1109 z dnia 26.03.2007 r.

 

 

14.

 

V/51/2007

 

15.03.2007r.

 

w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych i pomieszczeń dydaktycznych placówek oświatowych

 

 

 

Nr 83, poz. 1708 z dnia 14.05.2007 r.

 

 

15.

 

VI/58/2007

 

13.04.2007r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Ożarowice 2006 r. i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium Uchwała nie jest aktem prawa miejscowego ale zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego 

 

 

 

 

Nr 118, poz. 2384 z dnia 19.07.2007 r.

 

 

16.

 

VI/63/2007

 

13.04.2007r.

 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice

 

 

 

Nr  98, poz. 1981 z dnia 05.06.2007r.

Nieważność § 3 ust. 6, § 11 ust. 5, ust. 8 i 10 oraz § 15 ust. 2 tiret 7 – wyrok NSA

 

17.

 

VII/74/

2007

 

31.05.2007r.

 

w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 

 

Wycofano z publikacji

Uchylona rozstrzyga.. Nadzorczym Wojewody

Nr NP.-N-0911/390/R/

07 z dnia 03.07.2007r

 

 

18.

 

VII/75/

2007

 

31.05.2007r.

 

w zmian w Statucie Gminy Ożarowice

 

 

 

Nr 110, poz. 2203 z dnia 03.07.2007 r.

 

 

19.

 

VIII/82/

2007

 

28.06.2007r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice dla terenów położonych w sołectwie Zendek w części północnej, ograniczonej od południa Potokiem Trzonia

 

 

 

Nr 134, poz. 2659 z dnia 16.08.2007 r.

 

 

20.

 

VIII/88/

2007

 

28.06.2007r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2007 rok

 

 

 

Nr  114, poz. 2303 z dnia 12.07.2007 r. 

 

21.

 

IX/93/2007

 

30.08.2007r.

 

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ożarowice

 

 

Nr 167, poz. 3172 z dnia 04.10.2007 r.

 

22.

 

IX/94/2007

 

30.08.2007r.

 

w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

 

 

Nr 167, poz. 3173 z dnia 04.10.2007 r.

 

 

23.

 

XI/112/

2007

 

15.11.2007r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2008 rok

 

 

 

Nr 200, poz. 3918 z dnia 30.11.2007 r.

 

24.

 

XI/113/

2007

 

15.11.2007r.

 

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2008 rok

 

 

 

 

Nr 200, poz. 3919 z dnia

30.11.2007 r.

 

25.

 

XI/114/

2007

 

15.11.2007r.

 

w sprawie w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zna 2008 rok

 

 

 

 

Nr 200, poz. 3920 z dnia 30.11.2007 r.

 

26.

 

XI/115/

2007

 

15.11.2007r.

 

w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r dla celów wymiaru podatku rolnego za 2008 rok

 

 

 

 Nr 200, poz. 3921 z dnia 30.11.2007 r.

 

27.

 

XI/117/

2007

 

15.11.2007r.

 

w sprawie zmian w Statucie Gminy Ożarowice

 

 

 

Nr 201, poz.

3961 z dnia

03.12.2007 r.

 

 

28.

 

XII/126/

2007

 

28.12.2007r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach

 

 

 

Nr 36, poz.

787 z dnia

28.02.2008 r.

 

 

29.

 

XII/127/

2007

 

28.12.2007r.

 

w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w zakresie dożywiania  

 

 

 

Nr 36 poz.

788  dnia

28.02.2008 r.

 

30.

 

XII/130/

2007

 

28.12.2007r.

 

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 

 

Nr 36, poz.

789 z dnia

28.02.2008 r.

Nieważność

 § 8 – rozstrzygnie nadzorcze Wojewody

Nr NP II/0911

/ 96/2/08a

 

 

31.

 

XII/143/

2007

 

28.12.2007r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok

 

 

Nr 74, poz.

1661 z dnia

23.04.2008r.

 

 

32.

 

XII/146/

2007

 

28.12.2007r.

 

w sprawie nadania nazwy gminnej drodze publicznej

 

 

 

Nr 37, poz.

817 z dnia

29.02.2008r.

 

 

33.

 

XIV/165/

2008

 

13.03.2008r.

 

w sprawie uchylenia upoważnienia dla Kierownika OPS w Ożarowicach do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych

 

 

 

Nr 78, poz.

1713 z dnia

29.04.2008r.

 

 

34.

 

XV/171/

2008

 

24.04.2008r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2007 rok i udzielenia Wójtowi Gminy Ożarowice absolutorium za 2007 rok

Uchwała nie jest aktem prawa miejscowego ale zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego 

 

 

Nr 133, poz. 2609 z dnia 21.07.2008r.

 

35.

 

XV/173/

2008

 

24.04.2008r.

 

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Ożarowice

 

 

Nr 112, poz.

2299 z dnia

18.06.2008 r.

 

 

36.

 

XVII/202/

2008

 

02.09.2008r.

 

w sprawie nadania nazwy gminnej drodze publicznej  

 

 

 

Nr 189, poz.

3457 z dnia

22.10.2008 r.

 

 

37.

 

XVIII/219/

2008

 

23.10.2008r.

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw i boisk sportowych na terenie Gminy ..

.

 

 

 

Wycofano z publikacji

Pismo Nr 0621/2/09

z dnia 16.01.2008r.

 

 

38.

 

XVIII/220/

2008

 

23.10.2008r.

 

w sprawie nadania nazwy gminnej drodze publicznej

 

 

Nr 214, poz.

4333 z dnia

12.12.2008r.

 

 

39.

 

XX/240/

2008

 

27.11.2008r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2009 rok

 

 

 

 

Nr 215, poz. 4403 z dnia 15.12.2008 r.

 

40.

 

XX/241/

2008

 

27.11.2008r.

 

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2009 rok

 

 

 

 

 

Nr 215, poz. 4404 z dnia 15.12.2008 r.

 

41.

 

XX/242/

2008

 

27.11.2008r.

 

w sprawie w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zna 2009 rok

 

 

 

 

Nr 215, poz.

4405 z dnia

15.12.2008r.

 

42.

 

XX/243/

2008

 

27.11.2008r.

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r dla celów wymiaru podatku rolnego za 2009 rok

 

 

 

 

Nr 215, poz. 4406 z dnia 15.12.2008 r.

 

43.

 

XX/244/

2008

 

27.11.2008r.

 

w sprawie ustalenia na terenie Gminy Ożarowice liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówka

 

 

Nr 7, poz. 238 z dnia 19.01.2009 r.

 

44.

 

XX/245/

2008

 

27.11.2008r.

 

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczyciel  

 

 

 

Nr 7, poz.

239 z dnia 19.01.2009 r.

 

 

45.

 

XX/248/

2008

 

27.11.2008r.

 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym

 

Wycofano z publikacji Nr 9-0621/8/09

z dnia 29.05.2009r

 

46.

 

XXI/261/

2008

 

30.12.2008r.

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z ogólnodostępnych placów zabawa i boisk sportowych na terenie Gminy Ożarowice

 

 

 

Nr 30, poz. 722 z dnia 23.02.2009 r.

 

47.

 

XXI/262/

2008

 

30.12.2008r.

 

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie

.

 

 

 

 

Nr 30, poz. 723 z dnia 23.02.2009 r.

 

48.

 

XXI/277/

2008

 

30.12.2008r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2009 rok  

 

 

 

Nr 81, poz. 1800 z dnia 14.05.2009 r.

 

 

49.

 

XXIII/317/

2009

 

02.04.2009r.

 

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 

 

Nr 90, poz. 1979 z dnia 27.05.2009 r.

 

 

50.

 

XXIII/327/

2009

 

02.04.2009r.

 

w sprawie nadania nazwy gminnej drodze publicznej

 

 

Nr 95,poz. 2152 z dnia 03.06.2009r.

 

 

51.

 

XXIV/332/

2009

 

28.04.2009r.

 

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2008 rok i udzielenia Wójtowi Gminy Ożarowice absolutorium za 2008 rok

Uchwała nie jest aktem prawa miejscowego ale zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego 

 

 

Nr 143, poz. 2788 z dnia 12.08.2009r.

 

52.

 

XXIV/337

2009

 

28.04.2009r.

 

w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr XXI/277/2008 Rady Gminy Ożarowice w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2009 rok  

 

 

 

Wycofano z publikacji

pismo Nr 0621/7/09

z dnia 13.05.2009r.

 

53.

 

XXV/339/

2009

 

25.06.2009r.

 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/387/2006 Rady Gminy Ożarowice w sprawie zwolnienia bezrobotnych od opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej  

 

 

 

Nr 153, poz. 2988 z dnia 26.08.2009 r.

 

 

54.

 

XXV/351/

2009

 

25.06.2009r.

 

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania będącego przedmiotem dotacji, udzielanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, na realizację  zleconych zadań..

 

 

 

 

Nr 139, poz. 2769 z dnia 06.08.2009 r.

 

 

55.

 

XXVIII/405/2009

 

29.09.2009r.

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Pyrzowice  

 

 

 

Nr205, poz. 3759 z dnia 20.11. 2009 r.

 

 

56.

 

XXIX/439/

2009

 

23.11.2009r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok

 

 

 

 

Nr 221, poz. 4299 z dnia 11.12. 2009 r.

 

 

57.

 

XXIX/440/

2009

 

23.11.2009r.

 

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2010 rok

 

 

 

 

 

Nr 221, poz.

4300 z dnia

11.12.2009r.

 

 

58.

 

XXIX/441/

2009

 

 

23.11.2009r.

 

w sprawie w sprawie w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zna 2010 rok

 

 

 

 

 

Nr 221, poz. 4301 z dnia 11.12.2009 r.

 

59.

 

XXIX/442/

2009

 

23.11.2009r.

 

w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r dla celów wymiaru podatku rolnego za 2010 rok

 

 

 

 

 

Nr 221, poz. 4302 z dnia 11.12.2009 r.

 

60.

 

XXX/456/

2009

 

28.12.2009r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2010 rok

 

 

 

Nr ….., poz.  z dnia

 

 

 

 

Lp.

 

 

Numer

 

 

Data

 

 

ROK   2010

Tytuł

 

Adnotacje / zmiany / utrata mocy obowiązywania

 

Nr Dz. Urz. Woj. Śl.  poz. data ogłoszenia

 

1.

 

XXXII/470/2010

 

 

25.03.2010r

 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji  dla Gminy Ożarowice

 

 

 

Nr 117, poz. 1863 z dnia 25.06.2010 r.

 

 

 

2.

 

 

 

      -

 

18.05.2010r

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarowice oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za 2009 rok  nie jest aktem prawa miejscowego ale zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego 

 

 

 

 

Nr 199, poz. 3045 z dnia 23.09.2010 r.

 

 

3.

 

XXXIV/

495/2010

 

10.06.2010r

 

w sprawie nadania nazwy gminnej drodze publicznej

 

 

Nr 145, poz. 2386 z dnia 05.08.2010r.

 

4.

 

XXXIV/

496/2010

 

10.06.2010r

 

w sprawie nadania nazwy gminnej drodze publicznej 

 

 

Nr 145 poz. 2387 z dnia 05.08.2010r.

 

 

5.

 

XXXV/510/2010

 

01.07.2010r

 

w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XIX/199/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 września 2004 roku  w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołu Oświaty i Wychowania 

 

 

 

Nr 233, poz. 3447 z dnia 29.10.2010 r.

 

 

6.

 

XXXV/517/2010

 

01.07.2010r

 

w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Ożarowice  oraz jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej , w przypadkach  w których ulga będzie stanowić pomoc publiczna oraz wskazania organów do tego uprawnionych 

 

 

 

Nr 201, poz. 3081 z dnia 27.09.2010 r.

 

 

7.

 

XL/539/

2010

 

10.11.2010r

 

w sprawie określenia  wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok 

 

 

 

 

Nr 266, poz. 4361 z dnia 15.12.2010 r.

 

 

  8.

 

XL/540/

2010

 

10.11.2010r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2011 rok

 

 

 

 

Nr 266, poz. 4362 z dnia

15.12.2010 r.

 

  9.

 

XL/541/

2010

 

10.11.2010r.

 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok

 

 

 

 

Nr 266, poz. 4363 z dnia 15.12.2010 r.

 

  10.

 

XL/542/

2010

 

10.11.2010r.

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku  dla celów wymiaru podatku rolnego za 2011 rok

 

 

 

 Nr 266, poz. 4364 z dnia 15.12.2010 r.

 

11.

 

 XL/545/

2010

 

10.11.2010r

 

w sprawie okreslenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w reamach inicjatywy lokalnej 

 

 

Nr 274, poz. 4606 z dnia 22.12.2010 r.

 

 

12.

 

 XL/546/

2010

 

10.11.2010r

 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

 

 

Nr 258, poz. 4044 z dnia 08.12.2010 r.

 

 

13.

 

 XL/548/

2010

 

10.11.2010r

 

w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem,  utrzymaniem ochroną dróg

 

 

Nr 18, poz. 344 z dnia 21.01.2011 r.

 

 Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2010-02-25 13:33  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Henryka Garstka 2013-02-20 10:58  Historia zmian