index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Akty prawne -> Wykaz aktów prawa miejscowego -> Kadencja 2010-2014

 

 

 

 

 

Numer

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadencja  2010 - 2014

Tytuł

 

Adnotacje / zmiany / utrata mocy obowiązywania

 

Nr Dz. Urz. Woj. Śl.  poz. data ogłoszenia

 

 

 

 

 

 

 

  1.

 

 II/7/2010

 

13.12.2010r

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/540/2010 rady Gminy Ożarowice z dnia 10.11.2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości  na terenie Gminy Ożarowice na 2011 rok 

 

 

 

Nr 280, poz. 4711 z dnia 29.12.2010r.

 

   2.

 

 II/8/2010

 

13.12.2010r

 

w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

 

 

Nr 280, poz. 4712 z dnia 29.12.2010 r.

 

 

 3.

 

III/25/2010

 

 

28.12.2010r

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2011 rok

 

Nr 110 , poz.         2092 z dnia 25.05.2011

 

 

 4.

 

IV/34/2011

 

03.02.2011r

 

w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów,  ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód Gminy 

 

 

 

Nr 57, poz. 1042 z dnia 15.03.2011 r.

 

 

5.

 

V/45/2011

 

24.03.2011

 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ożarowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

 

 

Nr 87, poz. 1621 z dnia 26.04.2011

 

6.

 

VI/52/2011

 

19.05.2011

 

w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Ożarowice

 

 

Nr 131, poz. 2458 z dnia 17.06.2011

 

7.

 

VI/53/2011

 

19.05.2011

 

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu

 

 

Nr 169,poz. 3163 z dnia 05.08.2011

 

8.

VII/96/

2011

30.06.2011

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/53/2011 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu

 

Nr 169,poz. 3164 z dnia 05.08.2011

 

9.

 

VIII/101/

2011

 

22.09.2011

 

w sprawie nadania nazwy gminnej drodze publicznej

 

Nr 266,poz. 4431 z dnia 09.11.2011

 

10.

 

 

VIII/102/

2011

 

22.09.2011

 

 sprawie nadania nazwy gminnej drodze publicznej

 

Nr 266,poz. 4432 z dnia 09.11.2011

11.

 

IX/111/

2011

 

24.11.2011

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 rok

 

Nr 302, poz. 5079 z dnia 13.12.2011

12.

 

IX/112/

2011

 

24.11.2011

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2012 rok

 

Nr 302, poz. 5080 z dnia 13.12.2011

13.

 

IX/113/

2011

 

24.11.2011

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok

 

Nr 302, poz. 5081 z dnia 13.12.2011

 

14.

IX/114/

2011

 

24.11.2012

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku dla celów wymiaru podatku rolnego za 2012 rok

 

Nr 302, poz. 5082 z dnia 13.12.2011

 

15.

 

IX/115/

2011

 

24.11.2011

w sprawie zwolnień w podatku leśnym

 

Nr 302, poz. 5083 z dnia 12.12.2011

 

16.

IX/116/

2011

 

24.11.2011

w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

Nr 302, poz. 5084 z dnia 13.12.2011

 

17.

IX/119/

2011

 

24.11.2011

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Ożarowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 

poz. 86 z dnia 11.01.2012

 

18.

X/127/

2011

 

28.12.2011

w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr IX/116/2011 Rady Gminy Ożarowice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku

 

poz. 87 z dnia 11.01.2012

 

19.

XI/137/

2012

01.02.2012

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym

 

poz. 973

 z dnia 23.02.2012

 

20.

XII/148/

2012

22.03.2012

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarowice

 

poz. 1757

z dnia 24.04.2012

 

21.

XIII/158/

2012

26.04.2012

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/441/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok

 

poz. 2213

z dnia 30.05.2012

 

22.

XIII/159/

2012

26.04.2012

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/541/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok

 

poz. 2214

 z dnia 30.05.2012

 

23.

XIII/160/

2012

26.04.2012

w sprawie nadania nazwy gminnej drodze publicznej

 

poz. 2153

 z dnia 23.05.2012

 

24.

XV/185/

2012

25.06.2012

w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Ożarowice

 

poz. 2809

 z dnia 16.07.2012

 

25.

XVII/206/

2012

11.10.2012

w sprawie podziału gminy Ożarowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych

 

poz. 4899

 z dnia 20.11.2012

 

26.

XVIII/215/

2012

29.11.2012

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku dla celów wymiaru podatku rolnego za 2013 rok

 

poz. 5714,

 z dnia 12.12.2012

 

27.

XVIII/216/

2012

29.11.2012

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2013 rok

 

poz. 5715,

z dnia 12.12.23012

 

28.

XVIII/217/

2012

29.11.2012

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok

 

poz. 5716

z dnia 12.12.2012

 

29.

XVIII/218/

2012

29.11.2012

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 rok

 

poz. 5717,

 z dnia

12.12.2012

 

30.

XVIII/220/

2012

29.11.2012

w sprawie podziału Gminy Ożarowice na stale obwody głosowania

 

poz. 357,

z dnia

10.01.2013

 

31.

XVIII/244/

2012

29.11.2012

w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

poz. 358,

z dnia 10.01.2013

 

32.

XVIII/245/

2012

29.11.2012

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

poz. 71 z dnia 4.01.2013

 

33.

XVIII/246/

2013

29.11.2012

w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań

uchylony w paragrafie 1

 ust. 2 pkt a -

rozstrzygnię-cie nadzorcze Wojewody

poz. 447,

 z dnia 11.01.2013

 

34.

XVIII/247/2012

29.11.2012

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ożarowice udostępnionych dla operatorów i przewoźników

uchylona Uchwałą Nr XXI/271/

2012 

z dnia 24.01.2013

 

35.

XIX/252/

2012

12.12.2012

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice

uchylona uchwałą Nr XXIII/290/2013 z dnia 18.04.2013 

poz. 1054

z dnia 31.01.2013

 

36.

XIX/253/

2012

12.12.2012

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

 

poz.  1055

 z dnia 31.01.2013

 

37.

XIX/254/

2012

12.12.2012

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

poz. 1032,

 z dnia 30.01.2013

 

38.

XIX/255/

2012

12.12.2012

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie gminy

 

poz. 1033,

z dnia 30.01.2013

 

39.

XX/263/

2012

28.12.2012

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ożarowice na 2013 rok

 

poz. 571,

z dnia 17.01.2013

 

40.

XX/264/

2012

28.12.2012

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności na terenie Gminy Ożarowice

 

poz. 1410

 z dnia

08.02.2013

41.

XX/265/

2012

28.12.2012

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 

poz. 1264

 z dnia 05.02.2013

42.

 

 

XXIII/289/2013

18.04.2013

w sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Gmin ds.. Kanalizacji

 

 

43.

 

 

XXIII/290/2013

18.04.2013

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice

 

poz. 3582

z dnia

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2012-09-19 09:34  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Henryka Garstka 2013-05-09 09:53  Historia zmian