index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Urząd Gminy -> Katalog usług -> Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

                                  
               Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarliz młodocianymi pracownikami zamieszkałymi na terenie gminy Ożarowice umowę o pracę  w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

1.    pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona  u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

2.    młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników należy traktować jako pomoc de minimis udzielana zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.1.2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 379 z dn. 28.12.2006, str. 5)

 

                     WYMAGANE   DOKUMENTY

1.       Prawidłowo wypełniony wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego do którego należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:

1)      dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

2)       dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,

3)       umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

4)       odpowiednio dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie egzaminem przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy,

5)       inne dokumenty (np. pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika),

6)       każdy wnioskodawca, oprócz w/w dokumentów, jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) do przedłożenia dodatkowych dokumentów:

-  wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

- informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis należy przedłożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku nr 53, poz. 311).

W razie niezłożenia przez wnioskodawcę wymienionych dokumentów Wójt Gminy Ożarowice nie będzie mógł udzielić takiemu pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika (art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

 

                 OPŁATY                                                                                                                                

 
Od złożonego wniosku nie pobiera się opłat.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto bankowe:

Gmina Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice

Bank Spółdzielczy Świerklaniec nr rachunku  48 8467 0001 0000 2974 2000 0011

lub gotówką w Filii Banku Spółdzielczego mieszczącej się na parterze budynku Urzędu Gminy

 

                 TERMIN   ZAŁATWIENIA   SPRAWY       

 

Decyzja o przyznaniu dofinansowania lub odmowie jest wydawana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy - art.35 § 1, 2 i 3 k.p.a. (Dz. U. z 2013r poz.. 267). Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy. Wypłata dofinansowania dokonywana jest w miarę posiadanych środków według kolejności składania wniosków.     
                          

                 TRYB   ODWOŁAWCZY      

 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Ożarowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

                 PODSTAWA   PRAWNA      

 

1.    Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r., Nr 244, poz. 1626),

3.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996r., Nr 60, poz. 278 z późn. zm.)

4.    Rozporządzenie Komisji (WE)nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5),

5.    Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy (Dz. U. z 2007r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm),

6.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w  sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U z 2010r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.),

7.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U z 2007r., Nr 53, poz. 354 z późn. zm.)

 

 

                 DODATKOWE   INFORMACJE

 

Wniosek  można złożyć w Urzędzie Gminy Ożarowice w pokoju nr 11 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu tj.:

·      poniedziałek            w godz. 7.00-16.00,

·      wtorek- czwartek     w godz. 7.00-15.00,

·      piątek                       w godz. 7.00-14.00

Więcej informacji można uzyskać w pokoju nr 19 i pod nr telefonu 32/ 393 28 79

Sprawę prowadzi: podinspektor ds. ogólnych

Odbiór dokumentu osobiście w pokoju nr 19 w terminie wcześniej uzgodnionym lub przesłanie pocztą za potwierdzeniem odbioru.Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji Grzegorz Czapla 2013-03-07  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2013-03-07 09:44  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2016-07-08 07:49  Historia zmian