index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Urząd Gminy -> Katalog usług -> Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

 


Wydanie decyzji o warunkach zabudowy


Zmiana zagospodarowania terenu, w przypadku braku miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, (z wyjątkiem inwestycji celu publicznego),  wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy jest wymagana również w przypadku zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku.

O wydanie decyzji o warunkach zabudowy może ubiegać się każdy – również osoby nie będące właścicielami terenu, ponieważ otrzymanie tej decyzji nie rodzi praw do terenu objętego decyzją. Każda decyzja doręczana jest do wiadomości właścicielom nieruchomości której decyzja dotyczy, właścicielom nieruchomości bezpośrednio do niej przylegających oraz innym osobom, które wnioskowały o wydanie decyzji o warunkach dla tego samego terenu – o ile osoby te uznane zostały za stronę w sprawie.

 

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy wymaga łącznego spełnienia następujących warunków:

1.   Co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;

2.   Teren ma dostęp do drogi publicznej rozumiany, jako bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej,

3.  Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego także wtedy, gdy wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowanew drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem,

4.  Teren jest objęty zgodą na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, za wyjątkiem zabudowy zagrodowej, w przypadku, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie,

5.  Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

  Nie wymagają wydania decyzji o warunkach zabudowy roboty budowlane:

1.    Polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,

2.    Niewymagające pozwolenia na budowę.

 

                 WYMAGANE DOKUMENTY

   
    
1.      Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, (WZÓR-pobierz)

  1. Mapa zasadnicza z orientacją – 2 egzemplarze z oznaczeniem miejsca inwestycji i granic terenu objętego wnioskiem.
  2. Mapa ewidencyjna z wypisem z ewidencji gruntów.
  3. Wstępne informacje uzyskane z przedsiębiorstw o zapewnieniu dostaw: wody , energii elektrycznej , gazu / ze wskazaniem miejsc poboru/ oraz o możliwości obsługi komunikacyjnej, odbioru odpadów niebezpiecznych.
  4. Ocena wpływu inwestycji na środowisko dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska lub szczególnie dla niego szkodliwych.

                 OPŁATY                                                                                                                                


Opłata za wydanie decyzji o warunkach zabudowy wynosi 107 zł.

Decyzje dotyczące budownictwa mieszkaniowego oraz inwestycji, których Inwestorem jest jednostka budżetowa lub jednostka samorządu terytorialnego są zwolnione z opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto bankowe:

Gmina Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice

Bank Spółdzielczy Świerklaniec nr rachunku  48 8467 0001 0000 2974 2000 0011

lub gotówką w Filii Banku Spółdzielczego mieszczącego się na parterze budynku Urzędu Gminy.

 

                 TERMIN   ZAŁATWIENIA   SPRAWY       

 

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy - art.35 § 1, 2 i 3 k.p.a. (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 267) Z uwagi na konieczność uzyskania opinii i uzgodnień z innymi organami postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.

                               

                 TRYB   ODWOŁAWCZY      

 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Ożarowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania  w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

 

                 PODSTAWA   PRAWNA      

 

1.    Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (j.t. Dz. U. z 2012r.,  poz. 647 z późn. zm.)

2.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588),

3.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589).

 

                 DODATKOWE   INFORMACJE

 

Wniosek  można złożyć w Urzędzie Gminy Ożarowice w pokoju nr 11 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu tj.:

·      poniedziałek            w godz. 7.00-16.00,

·      wtorek- czwartek     w godz. 7.00-15.00,

·      piątek                       w godz. 7.00-14.00

Więcej informacji można uzyskać w pokoju nr 17 lub pod nr telefonu 32/ 393 28 64

Sprawę prowadzi: inspektor ds. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Odbiór dokumentu w pokoju nr 17 w terminie wcześniej uzgodnionym lub przesłanie pocztą za potwierdzeniem odbioru.

 Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji Grzegorz Czapla 2013-03-07  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2013-03-07 10:32  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2016-07-08 07:34  Historia zmian