index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Urząd Gminy -> Katalog usług -> Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia


Realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko – jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

  1. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
  2. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

Postępowanie wymaga uzyskania zewnętrznych uzgodnień co może skutkować wydłużeniem trwania postępowania administracyjnego

 

 

                 WYMAGANE  DOKUMENTY  


 
1.      Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, (WZÓR-pobierz)

      2.        Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz   obejmującej obszar, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie  - art. 46a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska - 1 egzemplarz,

      3.   Informacje o planowanym przedsięwzięciu zawierające dane, o których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy /raport o oddziaływaniu na środowisko - w celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury, a w związku z tym prowadzenia jednoczesnych uzgodnień z innymi organami prosi się o składanie 4 egzemplarzyinformacji/raportu.

                 OPŁATY                                                                                                                                 


Opłata za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia wynosi 205 zł.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto bankowe:

Gmina Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice

Bank Spółdzielczy Świerklaniec nr rachunku  48 8467 0001 0000 2974 2000 0011

lub gotówką w Filii Banku Spółdzielczego mieszczącego się na parterze budynku Urzędu Gminy.

 

                 TERMIN   ZAŁATWIENIA   SPRAWY       

 

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy - art.35 § 1, 2 i 3 k.p.a. (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 267)

                               

                 TRYB   ODWOŁAWCZY      

 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Ożarowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

 

                 PODSTAWA   PRAWNA      

 

1.   Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

2.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko        (Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.),

3.    Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 267).

 

 

                 DODATKOWE   INFORMACJE

 

Wniosek  można złożyć w Urzędzie Gminy Ożarowice w pokoju nr 11 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu tj.:

·      poniedziałek            w godz. 7.00-16.00,

·      wtorek- czwartek     w godz. 7.00-15.00,

·      piątek                       w godz. 7.00-14.00

Więcej informacji można uzyskać w pokoju nr 17 lub pod nr telefonu 32/ 393 28 77

Sprawę prowadzi: inspektor ds. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Odbiór dokumentu w pokoju nr 17 w terminie wcześniej uzgodnionym lub przesłanie pocztą za potwierdzeniem odbioru.Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji Grzegorz Czapla 2013-03-07  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2013-03-07 10:48  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2016-07-08 07:36  Historia zmian