index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Urząd Gminy -> Katalog usług -> Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej


Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

Od dnia 1 lipca 2011 roku powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki, zmieniająca zasady rejestracji działalności gospodarczej.

Osoba fizyczna może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).  Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG winna złożyć oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy - zakazów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 16-18 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Przedsiębiorca składa wniosek CEIDG-1 o wpis do ewidencji. Wniosek ten jest równocześnie wnioskiem zgłaszającym wpis do rejestru  (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym (NIP), zgłoszeniem płatnika składek lub jego zmiany (ZUS/KRUS).

Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:

1.    wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

2.  zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisacho zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;

3.    zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,

4.     przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem  dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

5.    Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług.

 

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wypełnia się również przy:

1.  zmianie danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2.  zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej,

3.  wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

 

Wniosek możne zostać złożony  przez osoby posiadające podpis elektroniczny, lub profil zaufanyE-PUAP  w dowolnym urzędzie gminy w całej  Polsce lub elektronicznie poprzez platformę CEIDG. Natomiast osoby nie posiadające bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP mogą przesłać wniosek:

-    elektronicznie do CEIDG i wtedy ciągu 7 dni należy zgłosić się do dowolnego urzędu gminy w Polsce w celu podpisania wcześniej wysłanego wniosku (czas realizacji wniosku rozpoczyna się w momencie jego podpisania). Należy mieć przy sobie dokument tożsamości w celu uwierzytelnienia wnioskodawcy,

-  w formie papierowej, osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnym urzędzie gminy                                                    

  w Polsce.  Należy mieć przy sobie dokument tożsamości w celu uwierzytelnienia wnioskodawcy,

-  pocztą do dowolnego urzędu gminy w Polsce, konieczne jest notarialne potwierdzenie podpisu.

 

Wniosek CEIDG-1 wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Ministerstwa Gospodarki -  www.mg.gov.pl lub w systemie CEIDG - www.firma.gov.pl

 

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 
       

                 WYMAGANE  DOKUMENTY     


       ·      Wypełniony formularz wniosku. (pobierz wzór)

·      Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu - w przypadku składania wniosku osobiście).

 

                  OPŁATY                                                                                                                                

 

Wniosek o wpis do CEIDG  jest wolny od opłat.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł.  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem lub bezpośrednio w kasie urzędu.

W przypadku naszego Urzędu na konto bankowe:

Gmina Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice

Bank Spółdzielczy Świerklaniec nr rachunku  48 8467 0001 0000 2974 2000 0011

lub w Filii Banku Spółdzielczego mieszczącej się na parterze budynku Urzędu Gminy

 

                  TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY       

 

Wpis dokonywany jest z chwilą umieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG. Pod warunkiem, że wniosek jest złożony poprzez osobę uprawnioną i jest poprawny. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

Zaświadczenie o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

Minister właściwy ds. gospodarki jest zobowiązany do przekazania drogą elektroniczną, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, informacji:

1.    właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego,

2.    do Głównego Urzędu Statystycznego,

3.    do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

4.    do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

                               

                  TRYB ODWOŁAWCZY      

 

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

                  PODSTAWA PRAWNA      

 

1.  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1808 z późn. zm.)

2.   Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. 2013r., poz. 672)

 

                  DODATKOWE INFORMACJE

 

Wniosek CEIDG-1 można złożyć w Urzędzie Gminy Ożarowice w pokoju nr 14 (I piętro)w godzinach pracy Urzędu tj.:

·      poniedziałek             w godz. 7.00-16.00,

·      wtorek- czwartek     w godz. 7.00-15.00,

·      piątek                       w godz. 7.00-14.00

Więcej informacji można uzyskać w pokoju nr 14  lub  pod nr telefonu 32/ 393 28 64.

Sprawę prowadzi: inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, kultury, sportu i zdrowia.

 

 Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2013-03-22 09:16  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2016-07-08 07:31  Historia zmian