index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Urząd Gminy -> Katalog usług -> Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

 
                                              Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

Za usunięcie drzew lub krzewów nie pobiera się opłaty zgodnie z ustawą o ochronie przyrody w przypadkach kiedy: 

1.  Nie jest wymagane zezwolenie,

2.   Osoba fizyczna występuje o zezwolenie na ich usunięcie ze względu na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

3.   Usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

4.    Zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych.

5.   Zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi,

6.   Drzewa usuwane są w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych.

7.     Posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane,

8.    Usuwane są z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów,

9.     Obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości,

10.Są topolami o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależącymi do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków,

11.Ich usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych.

12.Usuwane są z grobli stawów rybnych,

13.Ich usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonywania i utrzymania tych urządzeń

 

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

 

Przepisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzewi krzewów, pobierania opłat i wymierzania kar nie stosuje się do drzew i krzewów:

1.  W lasach,

2.   Owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową (z wyjątkiem odmian ozdobnych drzew owocowych).

3.   Na plantacjach drzew i krzewów.

4.   Których wiek nie przekracza 10 lat.

5.   Usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych.

6.   Usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału.

7.   Które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

8.   Stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

9.   Usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

 

Zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.  

 

                  WYMAGANE  DOKUMENTY       

 

Wypełniony wniosek (pobierz wzór)

2    Tytuł prawny władania nieruchomością (kopia księgi wieczystej, aktu własności).

3    Zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał) w przypadku, gdy posiadacz działki nie jest właścicielem terenu lub użytkownikiem wieczystym (oryginał). W przypadku, gdy teren stanowi współwłasność, konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli terenu.

4    Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

5    Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

                 OPŁATY                                                                                                                                

 

Wniosek jest wolny od opłat.

 

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17,00 zł
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto bankowe:

Gmina Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice

Bank Spółdzielczy Świerklaniec nr rachunku  48 8467 0001 0000 2974 2000 0011

lub w Filii Banku Spółdzielczego mieszczącego się na parterze budynku Urzędu Gminy.

 

                  TERMIN   ZAŁATWIENIA   SPRAWY       

 

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy - art.35 § 1, 2 i 3 k.p.a. (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 267)

                               

                  TRYB   ODWOŁAWCZY      

 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Ożarowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadaniaw polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

                  PODSTAWA   PRAWNA      

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t.  Dz. U. z 2013r., poz. 627)

 

                  DODATKOWE   INFORMACJE

 

Wniosek można złożyć w Urzędzie Gminy Ożarowice w pokoju nr 11 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu tj.:

·      poniedziałek             w godz. 7.00-16.00,

·      wtorek- czwartek     w godz. 7.00-15.00,

·      piątek                       w godz. 7.00-14.00

Więcej informacji można uzyskać  w pokoju nr 17 (I piętro) lub pod nr telefonu 32/ 393 28 87

Sprawę prowadzi: inspektor ds. inwestycji gminnych i dróg.

Odbiór dokumentu w pokoju nr 17 w terminie wcześniej uzgodnionym lub przesłanie pocztą za potwierdzeniem odbioru.Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2013-03-22 10:00  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2016-07-08 07:37  Historia zmian