index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Urząd Gminy -> Katalog usług -> Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych


Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Przedsiębiorca zainteresowany prowadzeniem działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub do spożycia poza miejscem sprzedaży ma obowiązek uzyskania stosownego zezwolenia. Istnieje możliwość uzyskania następujących rodzajów zezwoleń:

1.    Do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo.

2.    Powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa).

3.    Powyżej 18% zawartości alkoholu.

 

Przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych mogą ubiegać się o zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu w czasie organizowanych imprez, wypełniając w tym celu wniosek na wydanie jednorazowego zezwolenia. Zezwolenia te są wydawane na okres do 2 dni.

 

                  WYMAGANE  DOKUMENTY     

 
Dokumenty wymagana przy złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem  sprzedaży:

1.   Wniosek  o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (pobierz wzór)

2.   Załączniki:

Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

- Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży napojów alkoholowych będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 ze zm.).

 

Dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku na wydanie zezwolenia jednorazowego:

1.    Wniosek  o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

2.    Załączniki:

      - Kserokopię zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

      - Kserokopię opłaty za korzystanie z zezwolenia za dany rok,

      - Kserokopię tytułu prawnego do lokalu lub terenu albo zgoda właściciela terenu na

         sprzedaż napojów alkoholowych,

 

 

                  OPŁATY                                                                                                                                

 

Opłatę wnosi się od każdego wnioskowanego zezwolenia odpowiednio:

1.    Do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - kwota opłaty: wysokość proporcjonalna do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 525 zł należnej za cały rok kalendarzowy.

2.    Powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - kwota opłaty: wysokość proporcjonalna do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 525 zł należnej za cały rok kalendarzowy.

3.    Powyżej 18% zawartości alkoholu- kwota opłaty: wysokość proporcjonalna do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 2.100 zł należnej za cały rok kalendarzowy.

 

Powyższe opłaty dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie oraz przedsiębiorcy, którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o której mowa poniżej.

 

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych w poprzednim roku kalendarzowym objętym zezwoleniem obowiązani są do złożenia w terminie do 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych (pobierz wzór) w trzech równych ratach w terminie do 31 stycznia, 31 mają i 30 września danego roku kalendarzowego, w których roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekracza:

1.    37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

2.    37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

3.    77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wynosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 

Opłaty za jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje napojów alkoholowych przedsiębiorcom, którzy posiadają stałe zezwolenia na alkohol oraz jednostki Ochotniczym Strażom Pożarnym

Kwota opłaty wynosi odpowiednio:

1.    43,75 złotych - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz na piwo.

2.    43,75 złotych - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa).

3.    175,00 złotych - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Termin wniesienia opłaty: przed wydaniem zezwolenia.

 

W celu otrzymania informacji o wysokości opłaty w konkretnym przypadku, Wnioskodawca powinien skontaktować się z urzędem bezpośrednio lub telefonicznie.

 

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem:

Gmina Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice

Bank Spółdzielczy Świerklaniec nr rachunku  48 8467 0001 0000 2974 2000 0011

lub gotówką w Filii Banku Spółdzielczego mieszczącego się na parterze budynku Urzędu Gminy.

 

                  TERMIN   ZAŁATWIENIA    SPRAWY       

 

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy - art.35 § 1, 2 i 3 k.p.a. (j.t. Dz. U. z 2013r., poz.267)

Wójt Gminy Ożarowice wydaje zezwolenie po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

                               

                  TRYB   ODWOŁAWCZY      

 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Ożarowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania  w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

                  PODSTAWA   PRAWNA      

 

1.  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356),

2 .  Art.77 i art.123 Kodeksu postępowania administracyjnego,

3. Uchwała Nr XXX/184/2001 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Ożarowice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

3. Uchwała Nr XXXVII/187/93 Rady Gminy w Tąpkowicach z dnia 7 września 1993r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 

                  DODATKOWE   INFORMACJE

 

Wniosek można złożyć w Urzędzie Gminy Ożarowice w pokoju nr 14 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu tj.:

·      poniedziałek             w godz. 7.00-16.00,

·      wtorek- czwartek     w godz. 7.00-15.00,

·      piątek                       w godz. 7.00-14.00

Więcej informacji można uzyskać w pokoju nr 14 lub pod nr telefonu 32/ 393 28 64.

Sprawę prowadzi: inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, kultury, sportu i zdrowia.

Odbiór dokumentu w pokoju nr 14 w terminie wcześniej uzgodnionym lub przesłanie pocztą za potwierdzeniem odbioru.

 Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2013-03-22 10:25  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2016-07-08 07:32  Historia zmian