index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Urząd Gminy -> Katalog usług -> Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej

Podmiotem uprawnionym do składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są producenci rolni. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu, który ustalony jest jako: stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

 

                  WYMAGANE  DOKUMENTY       


1.
  
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

   2.Oryginały faktur VAT albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, stanowiące dowód  zakupu oleju napędowegow okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,

   3.   Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - jeżeli producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru,

    4.   W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania  zgoda pozostałych współposiadaczy.

 

                  OPŁATY                                                                                                                                

 

Wniosek jest wolny od opłat.

 

                  TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY       

 

Decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego lub decyzja w sprawie odmowy zwrotu podatku akcyzowego  wydawana jest w terminie do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać w dwóch nieprzekraczalnych terminach:
- od 1 lutego do 28 lutego
- od 1 sierpnia do 31 sierpnia

 

Wypłata kwoty zwrotu określonej w decyzji następuje odpowiednio:
- w kwietniu dla wniosków złożonych w lutym,
- w październiku dla wniosków złożonych w sierpniu.

                               

                  TRYB  ODWOŁAWCZY      

 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Ożarowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

                  PODSTAWA PRAWNA       

 

1.  Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. nr 52, poz. 379 ze zm.),

2.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r. (Dz. U z 2012r., poz.1380.

 

                   DODATKOWE INFORMACJE

 

Wniosek  można złożyć w Urzędzie Gminy Ożarowice w pokoju nr 11 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu tj.:

·      poniedziałek             w godz. 7.00-16.00,

·      wtorek- czwartek     w godz. 7.00-15.00,

·      piątek                       w godz. 7.00-14.00

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami -pokój nr 16 lub pod nr telefonu 32/ 393 28 86

Odbiór dokumentu w pokoju nr 16 w terminie wcześniej uzgodnionym lub przesłanie pocztą za potwierdzeniem odbioru.

 Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2013-03-22 11:19  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2016-07-08 08:06  Historia zmian