index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Urząd Gminy -> Katalog usług -> Ustalenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych


Ustalenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych

·         Obowiązek podatkowy powstaje lub wygasa od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie mające wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

·         Obowiązek podatkowy ciąży na osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych oraz spółkach nie mających osobowości prawnej będących:

- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytków rolnych  i lasów

-posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytków rolnych i lasów,

-użytkownikami wieczystymi gruntów, użytków rolnych i lasów

-posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych lub ich części, użytków rolnych i lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a/ wynika z umowy zawartej z właścicielem,

b/ jest bez tytułu prawnego

·         Podmioty wymienione powyżej są obowiązane składać w terminie do 15 stycznia deklaracje na podatek rolny i leśny a do 31 stycznia na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu- w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyny zmiany i dokumentami potwierdzającymi ten fakt.

Obowiązek składania deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.

·         Obliczony w deklaracji podatek jest płatny bez wezwania na rachunek:

Gmina Ożarowice BS Świerklaniec K-to nr 48 8467 0001 0000 2974 2000 0011

- od nieruchomości w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia ,

-rolny w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,

-leśny za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca,

·         Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.


 

                 WYMAGANE   DOKUMENTY

 

1/ Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

2/ Deklaracja na podatek rolny DR-1

3/ Deklaracja na podatek leśny DL-1

4/ Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika/oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia / wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

5/ Pisemne uzasadnienie przyczyny korekty deklaracji.

                 OPŁATY                                                                                                                                

 

  Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 złotych / nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej/.

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek:

Gmina Ożarowice BS Świerklaniec K-to nr 48 8467 0001 0000 2974 2000 0011

 

                  TERMIN   ZAŁATWIENIA  SPRAWY        

 

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania / w przypadku niemożności załatwienia sprawy w w/w terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy/.

                          

                  TRYB  ODWOŁAWCZY      

 

- Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Wójta Gminy Ożarowice w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

- Zażalenie na postanowienie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w

   Katowicach,  za pośrednictwem Wójta Gminy Ożarowice w terminie 7 dni od daty otrzymania.

 

                  PODSTAWA   PRAWNA      

 

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa / Dz. U z 2012 r, poz.749 z późn. zm./
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2010 r Nr 95, poz. 613 z późn. zm./
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym / Dz. U. z 2006 r Nr 136, poz. 969 z późn. zm./
  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym /j.t.  Dz. U. z 2013r. poz. 465/
  • Uchwała Nr IX/116/2011 Rady Gminy Ożarowice z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego , w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr X/127/2011 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2011 roku
  • Uchwała Nr XVIII/216/2012 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2013 rok
  • Uchwała Nr XVIII/217/2012 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok
  • Uchwała Nr XVIII/215/2012 r Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku dla celów wymiaru podatku rolnego  za 2013 rok
  • Komunikat Prezesa GUS z 19 października 2012 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna / MP z 2012 roku poz. 788/
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej / Dz. U. z 2012 r, poz. 1282/

                  DODATKOWE   INFORMACJE 

 

Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy Ożarowice  w pokoju nr 11 lub nr 8 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu tj.:

·      poniedziałek              w godz. 700-1600,

·      wtorek- czwartek       w godz. 700-1500,

·      piątek                       w godz. 700-1400

lub przesłać pocztą na adres Urzędu tj. ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice

Więcej informacji można uzyskać  pod nr telefonu: 32/ 393 28 78    lub   32/ 393 28 68Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2013-03-22 12:14  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2016-07-08 07:54  Historia zmian