index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Urząd Gminy -> Katalog usług -> Ustalanie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych


Ustalanie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
lub łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych
 

 • Obowiązek podatkowy powstaje lub wygasa od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym nastąpiło zdarzenie mające wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
 • Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych  będących :
  - właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytków rolnych i lasów
  - posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytków rolnych i lasów
  - użytkownikami wieczystymi gruntów, użytków rolnych i lasów
  - posiadaczami nieruchomości  albo obiektów budowlanych lub ich części, użytków rolnych i lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie : 
           
  a/ wynika z umowy zawartej z właścicielem,
           
  b/ jest bez tytułu prawnego  
 • Podmioty wymienione powyżej są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu  informację  do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku  podatkowego  oraz odpowiednio skorygować informację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyny zmiany i dokumentami potwierdzającymi ten fakt

/ akt notarialny, umowa dzierżawy, wypis z rejestru gruntów, oddanie do użytku budynków, zmiana miejsca zamieszkania  itp/.

Obowiązek składania informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.

W wyniku zgłoszenia organ podatkowy wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na dany rok podatkowy.

Obliczony w decyzji podatek  jest płatny w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada u sołtysa, w placówce pocztowej , w kasie Banku Spółdzielczego Świerklaniec lub na rachunek :

Gmina Ożarowice BS Świerklaniec K-to nr 48 8467 0001 0000 2974 2000 0011

                  WYMAGANE   DOKUMENTY


1/ Informacja do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

2/ Dowody potwierdzające prawo własności, posiadania, użytkowania nieruchomości np. akt

    notarialny, wypis z ksiąg wieczystych, wypis z rejestru gruntów  i budynków, umowa dzierżawy

3/ Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika /oryginał lub urzędowo

    potwierdzona kopia / wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

                  OPŁATY                                                                                                                                 


Opłata skarbowa za złożenie  dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii  :  17,00 złotych / nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej/.

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek :

Gmina Ożarowice BS Świerklaniec K-to nr 48 8467 0001 0000 2974 2000 0011

 

                  TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY        


Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania/w przypadku niemożności załatwienia sprawy w w/w terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy/.  
                       

                  TRYB  ODWOŁAWCZY      


- Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach,

   za pośrednictwem Wójta Gminy Ożarowice w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

- Zażalenie na postanowienie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w

   Katowicach, za pośrednictwem Wójta Gminy Ożarowice w terminie 7 dni od daty otrzymania.

                  PODSTAWA   PRAWNA      

 

·         Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa / Dz. U z 2012 r, poz.749 z późn. zm./

·         Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2010 r Nr 95, poz. 613 z późn. zm./

·         Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym / Dz. U. z 2006 r Nr 136, poz. 969 z późn. zm./

·         Ustawa z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym / j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 465/

·         Uchwała Nr IX/116/2011 Rady Gminy Ożarowice z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego , w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr X/127/2011 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2011 roku

·         Uchwała Nr XVIII/216/2012 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2013 rok

·         Uchwała Nr XVIII/217/2012 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok

·         Uchwała Nr XVIII/215/2012 r Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku dla celów wymiaru podatku rolnego  za 2013 rok

·         Komunikat Prezesa GUS z 19 października 2012 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna / MP z 2012 roku poz. 788/

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej / Dz. U. z 2012 r, poz. 1282 ze zm./

 

                  DODATKOWE  INFORMACJE     


Informacje należy złożyć w Urzędzie Gminy Ożarowice w pokoju nr 11 lub nr 8 / I piętro/ w godzinach pracy Urzędu tj.:

·         poniedziałek                       w godz. 700  -  1600

·         wtorek – czwartek               w godz. 700   -  1500

·         piątek                                 w godz. 700   -   1400

 

u sołtysa lub przesłać pocztą na adres Urzędu tj. ul. Dworcowa 15,  42-625 Ożarowice

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu : 32/ 393 28 78 lub 32/ 393 28 68

 

 Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2013-03-22 13:36  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2016-07-08 07:54  Historia zmian