index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Urząd Gminy -> Katalog usług -> Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką


Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego taksówką wymaga uzyskania odpowiedniej licencji na wykonywanie transportu drogowego, zwanej dalej „licencją”.

1. Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

1) spełnia wymagania określone w art. 5c ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy o transporcie drogowym,

2) zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy:

a) nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a ponadto nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy

c) spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o transporcie drogowym

 

 

                  WYMAGANE DOKUMENTY   


Dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką:

1.  Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką

 

           Załączniki do wniosku:

a)      Zaświadczenie z rejestru skazanych albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu (zał.nr 2).

b)      Oświadczenie o spełnieniu przez przedsiębiorcę wykonującego osobiście transport drogowy wymagań określonych w przepisach ustawy o transporcie drogowym i przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców (zał.nr 3).

c)   Oświadczenie dot. zatrudnienia kierowców spełniających wymagania określone w przepisach ustawy o transporcie drogowym i przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców (zał.nr 4).

d)      Kserokopia dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego pojazdu wraz z wpisem o dopuszczeniu do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim (zał.nr 5).

e)   Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17zł -jeśli jest należna)

f)      Potwierdzenie wniesienia opłat.

 

                  OPŁATY                                                                                                                                 

 

1. Opłata za udzielenie licencji uzależniona jest od wnioskowanego okresu jej ważności:

a)  od 2 do 15 lat – 200 zł

b)  od 15 do 30 lat – 250 zł

c)  od 30 do 50 lat – 300 zł

2. Termin wniesienia opłaty: przed wydaniem zezwolenia.
W celu otrzymania informacji o wysokości opłaty w konkretnym przypadku, Wnioskodawca powinien skontaktować się z urzędem bezpośrednio lub telefonicznie.

 

3.Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem:
Gmina Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice
Bank Spółdzielczy Świerklaniec nr rachunku  67 8467 0001 0000 2974 5000 0314
lub gotówką w Filii Banku Spółdzielczego mieszczącego się na parterze budynku Urzędu Gminy.

 

                  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY       

 

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy - art.35 § 1, 2 i 3 k.p.a. (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 98, poz. 267) 

                

                  TRYB ODWOŁAWCZY      

 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Ożarowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

                  PODSTAWA PRAWNA      

 

1. Art. 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1414 z późn. zm.).

2. § 2 ust. 1 i § 6 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i cofanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r, poz. 916)

3. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wypisów z tych dokumentów ( Dz.U. z 2013r. poz. 713)

4. Art. 35 i art. 36 z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267).

5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r -Kodeks karny (Dz.U. z 1997r Nr 88, poz.553 z późn.zm.)

6. Ustawa a dnia 23 kwietnia 1964r -Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014r poz.121 j.t.)

 

                  DODATKOWE INFORMACJE

 

Oświadczenia o niekaralności, o których mowa w pkt. 1 lit. b „Dokumentów od wnioskodawcy (strony)” składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć w Urzędzie Gminy Ożarowice w pokoju nr 14 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu tj.:

·      poniedziałek             w godz. 7.00-16.00,

·      wtorek- czwartek     w godz. 7.00-15.00,

·      piątek                       w godz. 7.00-14.00

Więcej informacji można uzyskać w pokoju nr 14 lub pod nr telefonu 32/ 393 28 64

 Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2013-04-10 11:21  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2016-07-08 07:32  Historia zmian