index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Urząd Gminy -> Katalog usług -> Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym ze skutkami cywilnymi


Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym ze skutkami cywilnymi

 

                 WYMAGANE   DOKUMENTY

 

1.   Dokumenty stwierdzające tożsamość

2.   Dowód wniesienia opłaty.

3.   Panna i kawaler  - odpisy skrócone aktów urodzenia

Wdowa i wdowiec – odpisy skrócone aktów urodzenia, odpisy skrócone aktu zgonu współmałżonka

Rozwiedziona/y – odpisy skrócone aktów urodzenia , odpisy skrócone aktu małżeństwa z informacją

o rozwodzie                                                                                                                                

 

 

                  OPŁATY       

 

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa  - 84 zł

Termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania wniosku.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto bankowe:

Gmina Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice

Bank Spółdzielczy Świerklaniec nr rachunku  48 8467 0001 0000 2974 2000 0011

lub gotówką w Filii Banku Spółdzielczego mieszczącej się na parterze budynku Urzędu Gminy

 

                 TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY        

 

Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 7 dni na wydanie zaświadczenia, jednak w większości  przypadków zaświadczenia wydawane są niezwłocznie

                 TRYB  ODWOŁAWCZY      

 

Jeżeli   kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia woli o wstąpieniu
w związek małżeński, powiadamia na piśmie osoby zainteresowane o przyczynach odmowy,

Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika urzędu stanu cywilnego mogą wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności,

Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego

 

                 PODSTAWA   PRAWNA      

 

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity   Dz. U.  z 2011r.  Nr 212, poz. 1264 ze zm.).

Ustawa  z dnia 25 lutego 1964 roku kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.)

Konkordat między Stolicą  Apostolską i Rzeczpospolitą  podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993r. (Dz. U. z 1998r. Nr 51, poz. 318)

  

                  DODATKOWE   INFORMACJE      

 

Zaświadczenie uzyskuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania jednego z przyszłych małżonków.  Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński wyznaniowy ze skutkami cywilnymi otrzymują 3 egzemplarze zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które jest ważne 3 miesiące ( małżeństwo musi być zawarte w okresie jego ważności). Zaświadczenia należy dostarczyć do parafii, w której odbędzie się ślub.

 

Miejsce załatwienia sprawy – Urząd Stanu Cywilnego Ożarowice, pokój nr 13, tel. 32/393 28 63

·      poniedziałek            w godz. 7.00.-16.00,

·      wtorek- czwartek     w godz. 7.00-15.00,

·      piątek                       w godz. 7.00-14.00 .

Sprawę prowadzi: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

 

 Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2013-05-09 12:45  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2016-07-08 07:41  Historia zmian