index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Urząd Gminy -> Katalog usług -> Podatek od środków transportowych -zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego oraz czasowego wycofania pojazdu z ruchu

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – ZGŁOSZENIE POWSTANIA LUB WYGAŚNIĘCIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO ORAZ CZASOWEGO WYCOFANIA POJAZDU Z RUCHU

·        Obowiązek podatkowy powstaje lub wygasa od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie mające wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

·        Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych; jako właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

·        Podmioty wymienione powyżej są obowiązane składać w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone według ustalonego wzoru.

·        O wszelkich zmianach mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego należy powiadomić tutejszy organ w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi ten fakt.

·        Podatek od środków transportowych jest płatny, bez wezwania, w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego : w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

- w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,

- do dnia 15 września roku podatkowego – II rata.

Po dniu 1 września podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

Należny podatek należy wpłacić na konto tutejszego Urzędu: 

48 8467 0001 0000 2974 2000 0011  (Bank Spółdzielczy w Świerklańcu).

 

Podatek niezapłacony w wyznaczonym terminie będzie egzekwowany w trybie egzekucji administracyjnej.

 

                  WYMAGANE   DOKUMENTY

 

1. Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1  wraz z załącznikiem do deklaracji  DT-1/A

2. Decyzja o czasowym wycofaniu z ruchu – w przypadku czasowego wyrejestrowania pojazdu.

3. Kopia faktury/umowy zakupu lub sprzedaży pojazdu ( w przypadku sprzedaży potwierdzona przez Wydział Komunikacji).

4. Pismo uzasadniające przyczyny korekty lub dokonanej zmiany.

 

 

                  OPŁATY                                                                                                                                

 

  •  brak opłat
  • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony     z opłaty skarbowej). 

 

                 TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY        

 

- niezwłocznie ( jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie ustawowe warunki, przedstawi wymagane dokumenty- ok. 7 dni )

- w ciągu 1 miesiąca , jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,

- w ciągu 2 miesięcy, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

 

                 TRYB  ODWOŁAWCZY      

 

Zobowiązanie w podatku od środków transportowych powstaje na mocy prawa, dlatego też ustalenie wysokości wymiaru w podatku od środków transportowych odbywa się na podstawie złożonych deklaracji DT-1, bez wydawania decyzji .

 

W przypadku braku deklaracji organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania.

Od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Ożarowice.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

 

                  PODSTAWA   PRAWNA      

 

·         Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (  Dz. U. z 2012 r., poz.749 ze zmianami)

·         Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zmianami)

·         Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293 poz. 1731) – wzór deklaracji na podatek od środków transportowych obowiązuje od 1 stycznia 2012r.

·          Uchwała Nr XVIII/218/2012 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2013 rok

 

                  DODATKOWE  INFORMACJE    


Deklaracje  można złożyć w Urzędzie Gminy Ożarowice w pokoju nr 8 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu tj.:

·      poniedziałek              w godz. 7.00-16.00

·      wtorek- czwartek       w godz. 7.00-15.00

·      piątek                       w godz. 7.00-14.00

lub przesłać pocztą na adres Urzędu tj. ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice

Więcej informacji można uzyskać  pod nr telefonu: 32/ 393 28 78    lub    32/ 393 28 68

 Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2013-05-09 13:16  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2016-07-08 07:55  Historia zmian