index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Urząd Gminy -> Katalog usług -> Umorzenia, ulgi w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych

 


UMORZENIA, ULGI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNYM, LEŚNYM I OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

                  WYMAGANE   DOKUMENTY

 

1) Wniosek o udzielenie ulgi w postaci umorzenia zaległości, odroczenia zapłaty zaległości lub

     rozłożenia na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości , podatku rolnego, leśnego ,  

     podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej wraz z uzasadnieniem wniosku.

2) Jeżeli podstawą złożenia wniosku jest trudna sytuacja finansowa podatnika do wniosku

    należy dołączyć dokumenty obrazujące tę sytuację, a przede wszystkim w przypadku osób

    fizycznych zaświadczenie o dochodach, kserokopie rachunków np. za czynsz, gaz, prąd i inne

    obciążenia budżetu domowego podatnika lub wypełnić druk oświadczenia o stanie

    majątkowym. W przypadku osób prawnych należy przedstawić dokumenty potwierdzające

    okoliczności, na które powołuje się podatnik we wniosku o udzielenie ulgi.

3) Osoby fizyczne oraz osoby prawne będące przedsiębiorcami wraz z wnioskiem o udzielenie

     ulgi winny wskazać o jakiego rodzaju pomoc publiczną  wnioskują, załączyć wymagane

    dokumenty finansowe i o pomocy publicznej ( np. w przypadku pomocy de minimis formularz

    informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ).

4) Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika / oryginał lub urzędowo

    potwierdzona kopia/ wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

Załączniki do karty usługi :

1.Oświadczenie o stanie majątkowym

2.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

                  OPŁATY                                                                                                                                


Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii : 17,00 złotych / nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej/.

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek:

Gmina Ożarowice BS Świerklaniec K-to nr 48 8467 0001 0000 2974 2000 0011

                 TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY        


Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku /w przypadku niemożności załatwienia sprawy w w/w terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy/.                 
    

                

                  TRYB  ODWOŁAWCZY      

 

- Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach,

   za pośrednictwem Wójta Gminy Ożarowice w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

- Zażalenie na postanowienie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w

   Katowicach, za pośrednictwem Wójta Gminy Ożarowice w terminie 7 dni od daty otrzymania.

 

 

                  PODSTAWA  PRAWNA    


      ·         Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa / Dz. U z 2012 r, poz. 749 z późn. zm./

·         Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej / Dz. U. z 2007 r Nr 59, poz. 404 z późn. zm./

·         Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  / Dz. U. z 2010 r Nr 53, poz. 311 z późn. zm./

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej / Dz. U. z 2012 r , poz. 1282 ze zm./

 

 

                  DODATKOWE  INFORMACJE     

 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Ożarowice w pokoju nr 11 lub nr 8 / I piętro/ w godzinach pracy Urzędu tj.:

·         poniedziałek                       w godz. 700  -  1600

·         wtorek – czwartek             w godz. 700   -  1500

·         piątek                                 w godz. 700   -   1400

 

lub przesłać pocztą na adres Urzędu tj. ul. Dworcowa 15,  42-625 Ożarowice

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu :   32/ 393 28 78    lub   32/ 393 28 68

 Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2013-05-09 13:37  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2016-07-08 08:02  Historia zmian