index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Urząd Gminy -> Katalog usług -> Podział nieruchomości


Podział nieruchomości

Podziały nieruchomości na podstawie art. 93 i 94 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) dokonywane są zgodnie z ustaleniami planu miejscowego lub decyzją o warunkach zabudowy obowiązującą w dniu złożenia wniosku w wypadku braku planu miejscowego  albo, jeżeli nie jest sprzecznyz przepisami odrębnymi. Podział nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym w palnie miejscowym na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanej na cele rolne i leśne powodujący wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha jest dopuszczalny w ściśle określonych przypadkach. Są nimi:

1. Przeznaczenie wydzielonej działki na powiększenie nieruchomości sąsiedniej,

2. Regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami,

3. wydzielenie działki gruntu z przeznaczeniem pod niezbędną drogę wewnętrzną, która nie wchodzi w skład gospodarstwa rolnego,

4. Przesłanki z art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Podziały nieruchomości na podstawie art. 95 dokonywane są niezależnie od ustaleń planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy w następujących przypadkach:

1. Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeśli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków,

2. Wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze,

3.  Wydzielenie części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa,

4.  Realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub z odrębnych ustaw,

5. Realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych,

6. Wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu drogi publicznej,

7.  Wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,

8.  Wydzielenia działki niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego,

9.  Wydzieleniu działek gruntu na terenach zamkniętych,

10. Wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.
Cel określony zgodnie z art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie wymaga wydania opinii w formie postanowienia o jego zgodności z ustaleniami planu miejscowego lub decyzją  o warunkach zabudowy, a w razie braku planu z przepisami odrębnymi.

                  WYMAGANE   DOKUMENTY

 

1. Wniosek o wszczęcie postępowania podziałowego (pobierz wzór)

2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

3. Wypis i mapa ewidencji gruntów obejmująca nieruchomości podlegające podziałowi,

4. Wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy,

5. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązująca w dniu składania wniosku  - w przypadku braku planu miejscowego,

6. Wstępny projekt podziału*, za wyjątkiem podziałów wykonywanych w trybie art.95 ustawy,

7. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków,

8. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości,

9. Wykaz zmian gruntowych,

10.Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inny ni w księdze wieczystej,

11. Mapę z projektem podziału*,

12.W przypadku pełnomocnictwa – oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis z dokumentu pełnomocnictwa,

* dokumenty są wymagane w tylu egzemplarzach, ile jest stron postępowania + 3 szt.

                   OPŁATY                                                                                                                                 

 

Wniosek wraz z załącznikami do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej na podstawie art. 2 pkt.1 lit. „H” ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm.)

Opłata skarbowa za złożenie  dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury  albo jego odpisu, wypisu lub kopii  wynosi 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej i załącznika  - c. IV kol.2 i3).             Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu  albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto bankowe:

Gmina Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice

Bank Spółdzielczy Świerklaniec nr rachunku  48 8467 0001 0000 2974 2000 0011

lub w Filii Banku Spółdzielczego mieszczącego się na parterze budynku Urzędu Gminy.

 

                  TERMIN    ZAŁATWIENIA  SPRAWY        

 

Postępowanie o podział nieruchomości odbywa się dwuetapowo (za wyjątkiem podziałów dokonywanych w trybie art. 95). Po wydaniu postanowienia wyrażającego opinię o zgodności proponowanego podziału i po wykonaniu prze geodetę map podziału, protokołu przyjęcia granic, wykazu zmian gruntowych  wydaje się decyzję zatwierdzającą podział.

Termin załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy - art. 35 § 1, 2 i 3 kpa (j.t. Dz. Uz 2013r., poz. 267)

                          

                  TRYB  ODWOŁAWCZY      

 

1. Na postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Ożarowice, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

2. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Ożarowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 

 

 

                   PODSTAWA   PRAWNA      

 

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

2.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. (Dz. U z 2004r. Nr 268, poz.2663.)

3.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 267)

 

 

        DODATKOWE  INFORMACJE 

 

Wniosek można złożyć w Urzędzie Gminy Ożarowice w pokoju nr 11 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu tj.:

·      poniedziałek             w godz. 7.00-16.00,

·      wtorek- czwartek     w godz. 7.00-15.00,

·      piątek                       w godz. 7.00-14.00

Więcej informacji można uzyskać w pokoju nr 16 lub pod nr telefonu 32/ 393 28 86

  

 

Załączniki: wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości.

 Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji Grzegorz Czapla 2013-09-26  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2013-09-26 14:41  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2016-07-08 07:35  Historia zmian