index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Urząd Gminy -> Katalog usług -> Rozgraniczenie nieruchomości


Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Wójt przeprowadza rozgraniczenie nieruchomości  z urzędu lub n wniosek strony. Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta. Koszt postępowania ponoszą strony postępowania.             
                     

                  WYMAGANE   DOKUMENTY

 

1. Wypełniony formularz wniosku (pobierz wzór), wraz z załącznikami wyszczególnionymi we wniosku.

2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

3. Pełnomocnictwo- w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia ) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

                  OPŁATY                                                                                                                                

 

Decyzja o rozgraniczeniu podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł – zgodniez załącznikiem do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej  (j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm.) określającym wykaz  przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia. Termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu wydania decyzji.

 

Opłata za złożenie  dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury  albo jego odpisu, wypisu lub kopii  wynosi 17,00 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu  albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej. Termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania wniosku.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto bankowe:

Gmina Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice

Bank Spółdzielczy Świerklaniec nr rachunku  48 8467 0001 0000 2974 2000 0011

lub w Filii Banku Spółdzielczego mieszczącego się na parterze budynku Urzędu Gminy.

 

                  TERMIN    ZAŁATWIENIA  SPRAWY        

 

1. Wójt gminy wydaje postanowienie wszczynające postępowanie o rozgraniczeniu nieruchomości.

2. Wójt gminy wydaje decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości, jeśli strony podczas czynności na gruncie nie zawarły ugody granicznej przed geodetą, po uprzednim dokonaniu oceny dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości (prawidłowości wykonania czynności ustalenia granicy nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych w wyniku tych prac dokumentów z obowiązującymi przepisami) oraz następnie po dokonaniu oceny dokumentacji technicznej rozgraniczenia nieruchomości przez starostę (przyjęcia operatu pomiarowego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).

                          

                  TRYB  ODWOŁAWCZY      

 

1. Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości  nie służy zażalenie.

 

2. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granic może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, przekazania sprawy sądowi.

 

                  PODSTAWA   PRAWNA      

 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

2.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999r. Nr 45, poz. 453.)

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U.z 2013r., poz. 267)

 

 

        DODATKOWE  INFORMACJE 

 

 

Wniosek można złożyć w Urzędzie Gminy Ożarowice w pokoju nr 11 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu tj.:

·      poniedziałek             w godz. 7.00-16.00,

·      wtorek- czwartek     w godz. 7.00-15.00,

·      piątek                       w godz. 7.00-14.00

Więcej informacji można uzyskać w pokoju nr 16 lub pod nr telefonu 32/ 393 28 86  

 

Załączniki: wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości.

 Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji Grzegorz Czapla 2013-09-26  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2013-09-26 15:36  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2016-07-08 07:35  Historia zmian