index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Urząd Gminy -> Katalog usług -> Zameldowanie na pobyt stały


Zameldowanie na pobyt stały

 

                  WYMAGANE   DOKUMENTY

1.      Wypełniony formularz – zgłoszenie pobytu stałego.

2.      Dowód osobisty, lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości osoby (do wglądu).

3.      Odpis skrócony aktu urodzenia – dotyczy osoby niepełnoletniej nie posiadającej dowodu osobistego.

4.      Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub budynku mieszkalnego (np. wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, umowa cywilno – prawna).

5.      Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego.

     Zaświadczenie nie jest wymagane, jeżeli zameldowanie następuje z  równoczesnym

     wymeldowaniem z poprzedniego  miejsca pobytu.

                                         

                 OPŁATY                                                                                                                                 

                 Brak

                  TERMIN    ZAŁATWIENIA  SPRAWY        

Po złożeniu zgłoszenia  - bez zbędnej zwłoki,

W przypadku, gdy zgłoszone dane budzą wątpliwości o dokonaniu zameldowania rozstrzyga organ gminy w postępowaniu administracyjnym.

                  TRYB  ODWOŁAWCZY      

                  Brak

 

                  PODSTAWA   PRAWNA      

 

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 993 ze zm.).Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012  roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych     ( Dz. U. z  2012r. poz. 1475).

  

 

    DODATKOWE  INFORMACJE

 

-  Osoba, meldująca się na druku ” zgłoszenie pobytu stałego” przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia, oraz przedkłada do wglądu tytuł prawny do lokalu.

 

- Zameldowania się  w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej (art. 33§  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

 

-  Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

- Zameldowanie osoby niepełnoletniej dokonuje jeden z rodziców bądź jego opiekun prawny.

- Osoba, przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

 

   

Miejsce załatwienia sprawy – Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 13,  tel. 32/ 393 28 63

·      poniedziałek             w godz. 7.00-16.00,

·      wtorek- czwartek     w godz. 7.00-15.00,

·      piątek                       w godz. 7.00-14.00

Sprawę prowadzi: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

 Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji Grzegorz Czapla 2013-09-26  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2013-09-26 16:03  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2016-07-08 07:39  Historia zmian