index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Urząd Gminy -> Katalog usług -> Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące


Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

                   WYMAGANE   DOKUMENTY

1.      Wypełniony formularz – „ zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”.

2.      Dowód osobisty, lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości osoby (do wglądu).

3.      Odpis skrócony aktu urodzenia – dotyczy osoby niepełnoletniej nie posiadającej dowodu osobistego.

 

                                         

                  OPŁATY                                                                                                                                 

                  Brak

                   TERMIN    ZAŁATWIENIA  SPRAWY        

Po złożeniu zgłoszenia  - bez zbędnej zwłoki,

W przypadku, gdy zgłoszone dane budzą wątpliwości o dokonaniu zameldowania rozstrzyga organ gminy w postępowaniu administracyjnym.

 

                  TRYB  ODWOŁAWCZY      

                  Brak

 

                   PODSTAWA   PRAWNA      

 

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 993 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012  roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych   ( Dz. U. z  2012r. poz. 1475).

  

 

    DODATKOWE  INFORMACJE

-  Aby dokonać czynności   wymeldowania należy zgłosić się osobiście w urzędzie.

 

- Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania się w nowym miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

 

- Wymeldowania w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej     (art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

 

-  Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, obowiązek wymeldowania dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

- Osobę niepełnoletnią może  wymeldować jeden z rodziców bądź jego opiekun prawny.

 

- Osoba, która opuszcza miejsce pobytu czasowego winna dokonać wymeldowania najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

 

- Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

 

 

Miejsce załatwienia sprawy – Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 13,  tel. 32/ 393 28 63

·      poniedziałek             w godz. 7.00-16.00,

·      wtorek- czwartek     w godz. 7.00-15.00,

·      piątek                       w godz. 7.00-14.00

Sprawę prowadzi: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

 Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji Grzegorz Czapla 2013-09-26  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2013-09-26 16:41  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2016-07-08 07:40  Historia zmian