index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Jednostki organizacyjne -> Gminny Zespół Oświaty i Wychowania -> Statut GZOiW
STATUT
GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY I WYCHOWANIA

(załącznik do uchwały Nr XIX/199/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 września 2004 roku)

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.).
4. Statut Gminy Ożarowice z dnia 30 kwietnia 2003 roku Uchwała Nr VI/48/2003 Rady gminy Ożarowice.
5. Uchwała Nr XIII/78/95 Rady Gminy Tąpkowice z siedzibą w Ożarowicach z dnia 23 listopada 1995 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania.


POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.
Gminny Zespół Oświaty i Wychowania jest jednostką organizacyjną gminy.

§2.
Celem działania Zespołu jest realizacja zadań własnych gminy w zakresie oświaty.

§3.
Siedziba Zespołu mieści się w Tąpkowicach, ul. Kopernika 2.

§4.
Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Wójt Gminy.


ZAKRES I PRZEDMIOT DZIAŁANIA
§5.
Gminny Zespół Oświaty i Wychowania zwany dalej Zespołem w imieniu Gminy wykonuje zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty, Ustawy - Karta Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

§6.
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1. Prowadzenie spraw organizacyjnych, administracyjnych, finansowych, szkół i przedszkoli w gminie.
2. Zapewnienie lokalowych i materialnych warunków do pełnej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych zadań statutowych szkół i przedszkoli.
3. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
4. Prowadzenie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie.
5. Inicjowanie współpracy pomiędzy obsługiwanymi jednostkami w zakresie realizowanych przez nie zadań statutowych.
6. Wnioskowanie do Rady Gminy w sprawie tworzenia bądź likwidacji jednostek.
7. Nadzorowanie właściwej obsługi kadrowej w szkołach i przedszkolach.
8. Zatwierdzanie projektów organizacji szkół i przedszkoli.
9. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Zespołu, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz pracowników obsługi w szkołach i przedszkolach.
10. Prowadzenie praw socjalnych i mieszkaniowych pracowników Zespołu, szkół i przedszkoli.
11. Wnioskowanie do organów Gminy w przedmiocie nakładów gospodarczych, których celem jest tworzenie nowych bądź powiększenie istniejących środków trwałych.
12. Wykonywanie innych zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek.


ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA
§7.
Gminnym Zepołem Oświaty i Wychowania kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy.

§8.
Dyrektor Zespołu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

§9.
Strukturę wewnętrzną Zespołu określa regulamin organizacyjny opracowany przez dyrektora Zespołu i zatwierdzony przez Wójta Gminy.

§10.
Dyrektor koordynuje pracę we wszystkich placówkach oświatowych oraz nadzoruje ich działalność.

§11.
Pracowników Zespołu oraz pracwoników obsługi szkół i przedszkoli zatrudnia i zwalnia Dyrektor Zespołu.


MIENIE I FINANSE
§12.
Zespół prowadzi gospodarke finansową i rozlicza sie z budżetem gminy na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych określonych w ustawie o finansach publicznych.

§13.
Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy dla oświaty zatwierdzony przez Radę Gminy. W planie finansowym mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku zgodnie z obowiązującymi przepisami budżetowymi.

§14.
Zespół realizuje roczne plany finansowe podległych mu jednostek w porozumieniu z dyrektorami tych jednostek.

§15.
Majątek Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania i podległych mu jednostek oświatowych stanowi własność gminy Ożarowice.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§16.
Likwidacja i reorganizacja Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania następuje na mocy uchwały Rady Gminy.

§17.
Wszelkie zmiany do statutu wprowadza się w formie pisemnej uchwałą Rady Gminy.

§18.
Statut wchodzi w życie po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji Zdzisława Szydło 2006-02-01  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zdzisława Szydło 2006-02-01 11:01  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zdzisława Szydło 2006-02-01 11:54  Historia zmian