index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Jednostki organizacyjne -> Ośrodek Pomocy Społecznej -> Zespół Interdyscyplinarny Gminy Ożarowice

Powstał Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie GMINY OŻAROWICE

 

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy nałożyła na gminę obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. 

W dniu 30 .05. 2011 roku w Ożarowicach Zarządzeniem Wójta Gminy nr WG.0050.70.2011 został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Podstawą prawną działania Zespołu są:

-            ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
             (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

-            uchwała nr V/45/2011 z dnia 24 marca 2011r.roku w sprawie trybu i sposobu     powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ożarowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Powołanie Zespołu zostało poprzedzone przygotowaniem kandydatów na członków poprzez udział w specjalistycznym szkoleniu z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które odbyło się w Pyrzowicach  w dniach 30 czerwca  grudnia 2010.

 

W skład zespołu wchodzą:

-            pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach,

-            przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-            psycholog z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ,

-            dzielnicowy z Komendy Policji w Pyrzowicach ,

-            pedagog szkolny z Gimnazjum w Ożarowicach,

-            pielęgniarka środowiskowa z NZOZ „PROMED” w Tąpkowicach,

-            kurator zawodowy  z Sądu rejonowego w Tarnowskich Górach,

-            nauczyciel-wychowawca z SP Zendek,

-            nauczyciel –wychowawca z SP Tapkowice.

 

Przewodniczącym Zespołu jest Pani Anna KOCOT- pedagog z Gimnazjum w Ożarowicach, a zastępcą – Pani Justyna Bańska-  pracownik socjalny OPS..

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to grupa specjalistów z różnych instytucji, którzy łącząc swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje podejmują współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie Gminy Ożarowice

 

Uchwałą nr XXII/276/2013 z dnia 7 marca 2013r. przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ożarowice w latach 2013-2018.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz W/W Programem do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy między innymi:

 • Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie i uruchomienie procedur mających  na celu powstrzymanie przemocy,
 • wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy oraz opracowanie adekwatnej strategii postępowania,
 • udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy,
 • kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów ,
 •  monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności uruchomienie współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi,
 • podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”,
 • gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy,
 •  analiza wniosków o wszczęcia postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu składanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych pod kątem związku między nadużywaniem alkoholu a stosowaniem przemocy,
 • występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art.2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Adresatami działań podejmowanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego są mieszkańcy Gminy Ożarowice, a w szczególności:

 • rodziny i osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem przemocy
 • rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy.
 • rodziny, w których dzieci są zaniedbywane,

Zgodnie z zawartymi porozumieniami Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują swoje zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach.

 

 

 

 

O przemocy….

      Z badań dotyczących rodziny, a także obserwacji życia społecznego wiadomo że ludzie bardzo niechętnie przyznają się do przemocy wewnątrz rodziny.

Literatura socjologiczna wprowadza wiele definicji rodziny. Wszystkie one faktycznie sprowadzają się do określenia rodziny jako małej grupy społecznej, grupy niezastąpionej, stanowiącej zalążek szerszej społeczności. Rodzina jest podstawowym elementem struktury społecznej. Rodzina jest niepowtarzalnym środowiskiem kształtującym osobowość, poglądy, styl życia, system norm i wartości. Ważną rolę w rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy członkami rodziny, oparte na miłości i zrozumieniu.

W przypadku dezorganizacji, rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań. Relacje wewnątrz rodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi.

Przemoc jest zjawiskiem występującym powszechnie w naszym społeczeństwie                       i dotyka rodzin o różnym statusie społecznym.

Przemoc doznawana w rodzinie rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie i szkodliwe, dając o sobie znać w postaci zaburzeń emocjonalnych w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej.

Przemoc w rodzinie – zwana także potocznie przemocą domową, to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia            i życia, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu),a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, narażające te osoby w szczególności na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 ustawy o z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

Rodzaje przemocy:

·        Przemoc fizyczna - popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie        w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie     w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.

·        Przemoc psychiczna - wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innym i osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu
i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb,  itp.

·        Przemoc seksualna - wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.

·        Przemoc ekonomiczna - odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny, itp.

Nikt nie ma prawa znęcać się, poniżać, bić innych, a przemoc w rodzinie, określana także jako przemoc domowa jest przestępstwem ściganym przez prawo. Każdy kto się dowiaduje o przemocy w rodzinie powinien poinformować o tym odpowiednie służby, które zobowiązane są do ochrony ofiar i udzielenia im wszechstronnej pomocy.

 

 

 

Przepisy KODEKSU KARNEGO dotyczące przemocy:

Art. 197.

§ 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia:

 1. wspólnie z inną osobą,
 2. wobec małoletniego poniżej lat 15,
 3. wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w §1-3 działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.

Art. 191.

§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 207.

 „§1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny i fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

§2. Jeżeli czyn określony w §1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

§3. Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat”.

 Art. 209.

§ 1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji ali-mentów, ściganie odbywa się z urzędu.

 

 Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji Ewa Furtak 2013-11-21  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Ewa Furtak 2013-11-21 12:34  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Ewa Furtak 2013-11-21 12:38  Historia zmian