index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Jednostki organizacyjne -> Biblioteka i Ośrodek Kultury -> Statut

Uchwała  Nr XIX/109/2000

 

 

Rady Gminy  O ż a r o w i c e

 

z dnia 18 maja 2000 roku

 

 

 

w sprawie : nadania  Statutu dla Biblioteki i Ośrodka Kultury  

                    Gminy Ożarowice w Tąpkowicach

 

 

                    Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn.  zmianami), w związku z art. 9 i 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz. U. Z 1997 roku Nr 110, poz. 721 ) –

Rada Gminy O ż a r o w i c e 

 

 

 

                                                             u c h w a l a

       

1.      Nadaje się Statut dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy  

    Ożarowice w Tąpkowicach, który stanowi załącznik do  

     niniejszej uchwały.

 

2.      Traci moc dotychczasowy Statut Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Tąpkowice nadany Uchwałą Nr XI/71/95 Rady Gminy w Tąpkowicach z siedzibą w Ożarowicach z dnia 24 sierpnia 1995 roku .

 

 

3.      Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

 

 

          4 .  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 Statut Biblioteki i Ośrodka Kultury

Gminy Ożarowice w Tąpkowicach.

  

 

 


I .  Przepisy  ogólne

 

 

§  1

 

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice działają na mocy Uchwały Nr V/36/94 Rady Gminy w Tąpkowicach z siedzibą w Ożarowicach z dnia 28 grudnia 1994 roku.

 

 

§  2

 

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice działają na podstawie:

1.       Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku /Dz. U.

     Nr 85, poz. 539/

2.       Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

    /Dz. U. Nr 13, poz.74 z 1996 roku   z późniejszymi zmianami/.

3.       Ustawy z dnia 17maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw /Dz. U. Nr 34, poz. 198 z późniejszymi zmianami/.

4.       Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / jednolity tekst Dz. U. z 1997 roku Nr 110, poz.721 z późniejszymi zmianami/.

5.       Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości / Dz. U. Nr 121, poz. 591/.

6.       Ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej / Dz. U. Nr 106, poz. 668/.

7.       Ustawy z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej / Dz. U. Nr 12, poz. 136, art.29/.

8.       Statutu Gminy Ożarowice.

9.       Niniejszego Statutu.

 

§ 3

 

W skład Biblioteki i Ośrodka Kultury wchodzą :

- Gminna Biblioteka Publiczna w Tąpkowicach wraz z filiami w    Ożarowicach i 

   w Zendku

- Gminny Ośrodek Kultury w Tąpkowicach

 

§ 4

 

Siedzibą Biblioteki i Ośrodka Kultury zwanej w skrócie BiOK jest sołectwo Tąpkowice a terenem jej działania gmina Ożarowice.

 

§ 5

 

Funkcje organizatora pełniącego czynności kontrolno-nadzorcze nad BiOK wykonuje Gmina Ożarowice poprzez jej organy.

 

§ 6

 

Gmina zapewnia BiOK odpowiednie warunki działania i rozwoju działalności kulturalnej na terenie gminy.

 

 

 

§ 7

 

 

Biblioteka i Ośrodek Kultury używa podłużnej pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Dla Biblioteki Publicznej do stemplowania książek obowiązuje pieczątka okrągła z nazwą biblioteki.

              

 

                                                           

 

II. Cele i zadania Biblioteki i Ośrodka Kultury

 

§ 8

 

1.       Biblioteka Publiczna działająca w ramach BiOK służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wychowaniu oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.

2.  Do zakresu działania Biblioteki Publicznej należy w szczególności:

-          gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze

      szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących własnego regionu

-          udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz

      prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych dla wszystkich czytelników, z

      uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży a także ludzi

      niepełnosprawnych

-          prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej i wydawniczej

-          popularyzacja książki i czytelnictwa

-          współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury,

      organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych

      i kulturalnych środowiska

-          propagowanie biblioteki i czytelnictwa w środowisku poprzez inicjowanie i

      stosowanie różnorodnych form pracy z czytelnikami jak: spotkania autorskie,

      odczyty, dyskusje, wystawy, lekcje biblioteczne, konkursy itp.

-          opracowanie planów pracy i sprawozdań miesięcznych z działalności biblioteki,

-          doskonalenie zawodowe pracowników,

-          doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

-          prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej, 

 

­

§ 9

 

Ośrodek Kultury działający w ramach BiOK służy:

1.       Rozwijaniu czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy w życiu kulturalnym.

2.       Edukacji kulturalnej mieszkańców gminy, wprowadzeniu wspólnie ze szkołą młodzieży w aktywne życie kulturalne.

3.       Inspirowaniu i rozwijaniu zainteresowań amatorską twórczością artystyczną, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej.

4.       Dostarczaniu kulturalnej rozrywki i rekreacji polegającej na organizowaniu:

-          spektakli

-          koncertów

-          festynów

-          wystaw

-          wycieczek

-          konkursów, gier i zabaw

-          zabaw tanecznych

-          dyskotek

-          wyjazdów do kina, teatru, opery, operetki

-          półkolonii letnich i zimowych

-          rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych / turnieje /

-          turniejów szachowych i innych

-          rajdów rowerowych

-          imprez okolicznościowych

-          kursów tańca, gry na instrumentach, językowych

-          prowadzenie kół zainteresowań – tańca, aerobiku, rytmiki, śpiewu, muzycznych, teatralnych, recytatorskich itp. w zależności od potrzeb.

5.       BiOK może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych

odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe.

6.       Działalność gospodarcza, o której mowa powyżej polega między innymi na:

-          organizowaniu spektakli, koncertów

-          organizowaniu imprez kulturalnych, rozrywkowych i turystycznych

-          prowadzeniu kursów językowych, gry na instrumentach, tańca i innych w zakresie kultury

-          prowadzeniu sprzedaży książek, kaset video oraz innych artykułów użytku kulturalnego

-          świadczeniu  usług fotograficznych, videorejestracji i innych i innych usług w zakresie kultury

-          wypożyczaniu kaset video, kostiumów, stołów i krzeseł

-          realizowaniu imprez okolicznościowych

-          najem lub dzierżawa pomieszczeń

-          usługi kserograficzne

-          wpłaty za przetrzymanie książek

-          odsetki przeznaczamy na pokrycie bieżących wydatków

 

 

§ 10

 

 

BiOK realizuje swoje zadania we współdziałaniu ze szkołami, Kołami Gospodyń Wiejskich oraz innymi organizacjami społecznymi.  

  

 

 

III. Organizacja  i  zarządzanie

       

 

§ 11

 

  Biblioteką i Ośrodkiem Kultury  kieruje Dyrektor.

 

                                          

§ 12

 

  Dyrektora powołuje i odwołuje  Zarząd Gminy Ożarowice.

 

 

§ 13

 

 Pracowników BiOK zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor.

 

  

 

§ 14

 

Do zakresu działania Dyrektora należy  w szczególności :

-          ogólne kierownictwo w zakresie spraw merytorycznych, organizacyjnych,

      administracyjnych i ekonomiczno-finansowych

-          ogólny nadzór nad mieniem BiOK

-          przedstawianie właściwym instytucjom i organom nadzoru planów działalności,

sprawozdań oraz wniosków finansowych

-          wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń 

       wewnętrznych

 

 

§ 15

 

  Zasady wynagradzania pracowników BiOK ustala Dyrektor w regulaminie    

  wynagradzania po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych. Regulamin

  wynagradzania nadaje Dyrektor BiOK.

 

 

§ 16

 

  Szczegółową organizację wewnętrzną BiOK oraz zakres działania ustala Dyrektor

  w regulaminie organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych.

  Regulamin organizacyjny nadaje Dyrektor.       

 

 

§ 17

 

 Pracownicy BiOK obowiązani są stale pogłębiać swoją wiedzę fachową, doskonalić

 metody pracy oraz systematycznie przygotowywać się do zajęć.

 

 

§ 18

 

Nadzór merytoryczny nad Biblioteką Publiczną sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach.

 

 

 

IV. Gospodarka finansowa

 

§ 19

 

 Działalność Biblioteki i Ośrodka Kultury jest finansowana ze środków budżetowych

 Gminy, dochodów własnych i innych źródeł.

 

 

§ 20

 

     BiOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach instytucji artystycznych.

  

 

§ 21

 

 

 

     Powierzonym majątkiem zarządza Dyrektor BiOK zgodnie z obowiązującymi

     przepisami.

 

                          

§ 22

 

     Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji, zatwierdzony

     przez dyrektora.

 

§ 23

 

     BiOK może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych

     w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest

     na cele statutowe.

 

 

 

 

V. Postanowienia końcowe

 

 

§ 24

 

Statut BiOK nadaje Rada Gminy Ożarowice.

 

§ 25

 

Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

§ 26

 

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem nadania.

 

§ 27

 

Integralną część Statutu stanowi regulamin organizacyjny BiOK.

 

  

                                   

      

       

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

BIBLIOTEKI I OŚRODKA KULTURY

GMINY  OŻAROWICE

 

 

     Podstawa prawna:

                                     Uchwała Nr V/36?94 Rady Gminy w Tąpkowicach z siedzibą

                                      w Ożarowicach z dnia 28 grudnia 1994 roku.

      

I.                   Statut BiOK ujmuje:

                                1.    Przepisy ogólne.

                                2.   Cele i zadania BiOK.     

                   3.   Organizację i zarządzanie.

                                4.   Gospodarkę finansową.

                                5.   Postanowienia końcowe.

 

II.                Regulamin  organizacyjny.

 

               BiOK realizuje zadania własne gminy w zakresie upowszechniania czytelnictwa,

                  wychowania, upowszechniania i rozwoju kultury.

                 1.   Organizacja wewnętrzna:

a)       BiOK ma strukturę bezwydziałową

b)      Do wykonywania zadań tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

-    dyrektor

-    główny księgowy

-    kasjer

-    bibliotekarze                

-    instruktorzy

-    sprzątaczka

-    palacz

2.       Zakres czynności pracowników BiOk określa:

-   dla dyrektora  -  Wójt Gminy

-   dla pozostałych pracowników  -  dyrektor

3.       Dyrektor zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę.

a)       pracownicy wynagradzani są na podstawie regulaminu wynagradzania

b)      dyrektor kieruje całością  zadań będących w kompetencji BiOK

i sprawuje bieżący nadzór nad jego działalnością

4.       BiOK zobowiązany jest do:

               -  dysponowania przyznanymi środkami finansowymi

               -  obsługi administracyjnej, technicznej i gospodarczej podległych

                   placówek

               -  współpracy z Zarządem Gminy

5.       BiOK prowadzi działalność :

                                 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 19.45

                                 w soboty od 10.00 do 14.00

   


Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Róża Szydło 2003-08-08 15:14  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Róża Szydło 2003-08-08 15:30  Historia zmian